ВЫСШЕЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ УКРАИНЫ

“БУКОВИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ”

 

Год основания: 1944
Уровень аккредитации: IV
Лицензия: серия АЕ № 270969 от 12.08.2013 рокуbsmu 01

Буковинский государственный медицинский университет (БГМУ) – одно из крупнейших высших учебных заведений г. Черновцы, которое недавно отпраздновало 65-летие со дня основания. Это современное многопрофильное учебное заведение IV уровня аккредитации, включено в общий реестр Всемирной организации здравоохранения, Великой Хартии университетов, осуществляет профессиональную подготовку по ступенчатой системе образования.

В университете функционируют 47 кафедр в составе 7 факультетов: четыре медицинских, стоматологический, фармацевтический, факультет последипломного образования. Университету подчинены высшие медицинские учебные заведения I-II уровня аккредитации: Черновицкий, Новоселицкий и Вашковецкий медицинские колледжи. Создан учебно-научно-производственный комплекс с Ковельским медицинским колледжем.

За годы деятельности учебного заведения на Буковине (1944-2012 гг.) Подготовлено около 25 тыс. специалистов, в том числе по специальности «Лечебное дело» — 19141, «Педиатрия» — 469, «Медицинская психология» — 202; «Стоматология» — 200, «Клиническая фармация» — 392, «Фармация» — 41, а также около 900 бакалавров.

Становление и развитие БГМУ связано с именами известных ученых и организаторов. Выпускники БГМУ успешно реализуют себя в медицинской, фармацевтической, экономической, образовательной, научной, социальной и культурной сферах деятельности. БГМУ гордится своими выпускниками, многие из которых достигли значительных высот в профессиональной и общественной жизни. Среди выпускников учебного заведения немало известных художников, государственных и общественных деятелей: заместитель Министра здравоохранения Украины В.Г.Бидный, директор Украинского института экологии и гигиены им. Медведя член-корреспондент НАМН Украины М.Г.Проданчук, директор Института травматологии и ортопедии АМН Украины, член-корреспондент АМН Украины Г.В.Гайко, директор Института отоларингологии им. Коломийченко академик НАМН Украины Д.И.Заболотного, академики АМН Украины Д.Д.Зербино и Ю.П.Спиженко. Чрезвычайный и Полномочный посол Украины профессор Г.И.Ходоровський избирался депутатом Верховной Рады Украины, в течение 1992-1999 pp. работал Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Индии. Два воспитанника учебного заведения стали лауреатами Государственной премии им. Т.Г.Шевченко: выдающийся украинский поэт, народный артист Украины Михаил Ткач, выдающийся композитор, Герой Украины Владимир Ивасюк.

Направления подготовки и специальности
В университете обеспечивается непрерывность и преемственность высшего медицинского образования: младший специалист, бакалавр, врач-специалист, магистр, аспирант, докторант.

Отрасль знаний 1201 «МЕДИЦИНА»:

  1. Лечебное дело (магистр, специалист)
  2. Педиатрия (магистр, специалист)
  3. Стоматология (магистр, специалист)
  4. Медицинская психология (специалист)
  5. Сестринское дело (магистр, бакалавр, младший специалист)
  6. Лабораторная диагностика (бакалавр)

Отрасль знаний 1202 «ФАРМАЦИЯ»:

  1. Фармация (специалист, бакалавр, младший специалист)
  2. Клиническая фармация (магистр, специалист)

Форми навчання: денна та заочна (спеціальність «Фармація») форми.

Кількість студентів – 4413, в т.ч. 722 іноземних громадянина.

Матеріально-технічна база. Навчально-виробнича база університету розташована у 22 корпусах, а базою клінічних кафедр є міські та обласні лікувальні заклади.

 БДМУ. Матеріально-технічна база

Лекційні зали, аудиторії, навчально-виробнича аптека та лабораторії обладнані сучасними технічними засобами для забезпечення навчального процесу та наукової роботи, під’єднані до Internet.

БДМУ. Матеріально-технічна база

Навчальний процес підтримується сучасними інформаційно-комунікаційними інтернет-технологіями через сервер дистанційного навчання (moodle.bsmu.edu.ua), де розміщені електронні навчально-методичні матеріали з усіх дисциплін, які викладаються в університеті, в т.ч. англійською мовою. В університеті проводяться он-лайн лекції провідних науковців як з України, так і закордону.  Для самопідготовки та контролю знань студентів працює 16 комп’ютерних класів.

БДМУ. Матеріально-технічна база

Університет має 5 гуртожитків, де створені всі умови для проживання і навчання студентів та слухачів, 2 кафе, 6 буфетів у корпусах. Бібліотечний фонд університету нараховує близько мільйона томів навчальної, наукової, медичної та художньої літератури.

БДМУ. Матеріально-технічна базаБДМУ. Матеріально-технічна база

Професорсько-викладацький склад. Кадровий потенціал університету унікальний, у ньому сьогодні працюють професіонали своєї справи, які володіють виключною педагогічною майстерністю: 78 докторів медичних наук та 324 кандидати медичних наук, серед яких 1 – член-кореспондент АПН України, 2 – Заслужені діячі науки і техніки України, 2 – Заслужених працівники народної освіти та вищої школи України, 13 – Заслужених лікарів України, 66 професорів, 193 доценти. 166 співробітник має вищу атестаційну лікарську категорію, 56 — першу, 42 — другу. 32 співробітники клінічних кафедр БДМУ є обласними позаштатними спеціалістами та консультантами ГУОЗ Чернівецької ОДА.

Студентське самоврядування. В університеті створюються і діють органи студентського самоврядування у формі студентських бюро курсів, студентських деканатів факультетів, студентських рад гуртожитків, студентської ради Університету. Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий характер.

Вищим органом студентського самоврядування в БДМУ є конференція студентів Університету. На конференцію обирається один делегат від 12 студентів. Конференція студентів ухвалює Положення про студентське самоврядування; обирає виконавчий орган — студентську раду Університету та заслуховує звіт про її діяльність; визначає структуру, повноваження та порядок обрання студентської ради Університету, термін її повноважень.

В університеті виконуються фундаментальні та клінічні наукові дослідження, впроваджуються навчальні та інформаційні технології. Значна роль в організації наукової роботи належить Раді молодих вчених та студентському науковому товариству.

Студентське дозвілля. Студмістечко складається з 5 добротних гуртожитків, під’єднаних до Internet, з високим побутовим рівнем, де є читальні і спортивні зали – тобто все необхідне для навчання та відпочинку.

Для розвитку творчих здібностей студентів та відпочинку, активно функціонує Палац «Академічний», на базі якого працюють різні секції та гуртки за інтересами, зокрема: художня студія, студія декоративно-прикладного мистецтва, художньої фотографії, народний ансамбль пісні і танцю «Трембіта», вокально-інструментальний ансамбль, театральна і хореографічна студії та ін.

БДМУ. Палац Академічний

До послуг студентів спортивні секції з волейболу, баскетболу, вільної боротьби, настільного тенісу, легкої атлетики, шахів, міні-футболу. Справжнє задоволення дарує відпочинок в університетському спортивно-оздоровчому  таборі «Здоров’я», розташованому на березі Дністра.

Проходження практики — студенти університету проходять практику в лікувально-профілактичних та аптечних закладах (бази практики) Чернівецької та Хмельницької областей, або за місцем проживання.

Працевлаштування випускників. В університеті  функціонує сектор сприяння працевлаштуванню випускників. Випускники, навчання яких фінансувалося з державного бюджету, працевлаштовуються за державним розподілом. Випускники, які навчалися за рахунок фізичних або юридичних осіб, працевлаштуються самостійно.

Лікувальна робота. Клінічні кафедри БДМУ розташовані на 27 клінічних базах: 17 лікувальних закладів обласного підпорядкування та 10 — міського підпорядкування. Професорами та доцентами згідно з графіком проводяться клінічні обходи хворих, консультативні прийоми в поліклініках та огляди хворих у стаціонарах лікувально-профілактичних закладів. Виконується великий обсяг організаційно-методичної роботи: виїзди у районні лікувально-профілактичні заклади, рецензії історій хвороб, робота в експертних та атестаційних комісіях, проведення конференцій та ін. Значна лікувально-профілактична робота здійснюється викладачами клінічних кафедр під час літньої виробничої практики. Лікувально-консультативна робота, яка проводиться співробітниками клінічних кафедр в системі практичної охорони здоров’я Буковини, є різноманітною і багатоплановою. Вона включає в себе окрім консультативної роботи, проведення заходів з підвищення кваліфікації лікарів практичної охорони здоров’я по всім спрямуванням — проведення ТУ, ПАЦів, лекцій з актуальних проблем, організація і проведення науково-практичних конференцій, випуск методичних рекомендацій, експертна оцінка в веденні хворих тощо. Важливим розділом спільної лікувально-профілактичної роботи клініцистів університету та лікарів практичної охорони здоров’я є консультативна та науково-методична робота у лікувально-профілактичних закладах охорони здоров’я. Вона систематично проводиться у базових та позабазових установах, у поліклініках міста та області. Колективами клінічних кафедр за звітний період проведено 173006 консультацій, з них: в базових установах — 119716 консультацій, в поліклініках — 18611, в позабазових установах — 25668 консультацій, 9011 — в районах області. Проліковано 9869 хворих, проведено 11627 діагностичних дослідження (інвазивні маніпуляції тощо), 7363 оперативних втручань (з них: 5102 — в якості хірурга, 2261 — асистенцій).

Співробітники клінічних кафедр тісно співпрацюють з лікарськими товариствами (асоціаціями) з питань проведення з’їздів та конференцій, навчальних та наукових семінарів, майстер-класів тощо. Університет спільно з асоціаціями та товариствами розробляє та вдосконалює існуючі стандарти діагностики і лікування, протоколи надання медичної допомоги.

Міжнародна діяльність. Університет посідає визначне місце на Європейській арені як член Міжнародної Асоціації Університетів, Всесвітньої організації охорони здоров’я, Асоціації Університетів Карпатського Регіону та Європейської Асоціації Університетів «Велика Хартія». Університет співпрацює з Веберським університетом (США, штат Юта), медичним університетом з міста Любек (Німечинна), клінікою Gelderzee — Vallei (Нідерланди), асоціацією «Druzi» (Франція), міжнародним фондом «Турбота про людину» (Велика Британія) та ін.

Післядипломна освіта — в університеті здійснюється первинна післядипломна спеціалізація випускників (інтернатура) та удосконалення, спеціалізація і перекваліфікація лікарів (в т.ч. іноземних громадян у клінічній ординатурі) з спеціальностей лікувального, педіатричного профілю, клінічної фармації і медичної психології.

В університеті навчаються близько 900 лікарів-інтернів та 2200 лікарів-слухачів щороку.

 

Нагороди та відзнаки університету

БДМУ. НагородаБДМУ. НагородаБДМУ. НагородаБДМУ. Нагорода
БДМУ. НагородаБДМУ. НагородаБДМУ. НагородаБДМУ. Нагорода

Рейтинг Буковинського державного медичного університету.

За даними рейтингу «ТОП – 200 Україна» (ЮНЕСКО) у 2012 році БДМУ серед вищих навчальних закладів України посідає 64-ту позицію.

За рейтингом інтернет-продуктивності (Webometrics Ranking of World’s Universities) у січні 2011 року БДМУ посів 12-те місце серед всіх вищих навчальних закладів України.

За конкурсом поданих заяв абітурієнтів до вищих медичних навчальних закладів України 2012 року на спеціальність «Лікувальна справа», БДМУ випередив всі вищі медичні навчальні заклади.

За даними наукометричної бази «SCOPUS«, БДМУ посідає 37-му позицію серед вищих навчальних закладів України та 7-му – серед вищих медичних навчальних закладів України.

За результатами світового рейтингу інституціональних репозиторіїв «Ranking Web of World Repositories» у липні 2012 року репозиторій БДМУ посів 1-ше місце серед ВМ(Ф)НЗ України.